Latest news

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม (Version 1.0)


มีข้อเสนอแนะหรือปัญหาในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบ/ดูแลระบบงาน ติดต่อคุณพิชัย อนุวรรณ สพ.นครพนม โทร.089-7167553, ภายใน 74301
พัฒนาระบบบงานโดย นายพิชัย อนุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สพ.นครพนม